Persondatapolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Fauna Energi A/S (herefter “elleverandøren”) behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

 1. DATAANSVARLIG

Elleverandøren er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af elektricitet. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Strandvejen 100, 2900 Hellerup
Telefonnr.: 72 72 72 67

Mail: kundeservice@faunaenergi.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG:

Elleverandøren behandler følgende personoplysninger om dig som kunde i forbindelse med det løbende aftaleforhold.

  • Almindelige oplysninger relateret til aftalen om levering af elektricitet, herunder kundens kontaktoplysninger, aftagenummer, målenummer, bank og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.
  • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
  • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager elleverandørens interesser.
  • CPR-nummer til brug for anmeldelse i datahubben samt til brug for administration af aftaleforholdet.


2. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:

 • Levering af elektricitet.
 • Administration af aftalen om levering af elektricitet, herunder fakturering og afregning.
 • Afbrydelser af elforsyning.
 • Kommunikation med netselskab/foged/myndigheder ifbm. eventuel afbrydelse af elforsyning.

Elleverandøren behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag at behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.

At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.


3. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Elleverandøren videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse.
Elleverandøren videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Datahubben: Der videregives CPR-nummer samt navn og adresse idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Kommuner: Får elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer det sundhed eller udvikling i fare, sørger elleverandøren for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Får Elleverandøren kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Elleverandøren for, at politiet underrettes herom.
 • Netselskaber: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet.


4. KUNDENS RETTIGHEDER

4.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder
Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte elleverandøren gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

5.1 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

5.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

5.3 Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer

5.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.5 Indsigelse
Du har ret at til at gøre indsigelse imod elleverandørens behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. Du har også ret til at gøre indsigelse imod elleverandørens behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel.

5.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabiliet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til elleverandøren.
Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

6. KLAGE

Såfremt du ønsker at klage over elleverandørens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: 33193200
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 29.06.2020