Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Fauna Energi A/S salg af el til private kunde

Leveringsbetingelser for elhandel gældende for aftaler om salg af elektricitet til privatkunder indgået efter den 1. juli 2020.

 

 1. Generelle bestemmelser

Fauna Energi A/S (CVR: 4125 7024) benævnes i det følgende Elleverandøren. 

Disse Leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer inklusive netydelse (distribution) fra Elleverandøren, hvor el-leverancerne hovedsageligt er bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen med Kunden. 

 

 1. Aftalen og dennes indhold

Der er indgået en aftale imellem Elleverandøren og Kunden. Denne aftale er bekræftet via en ordrebekræftelse, der er sendt til Kunden og danner grundlaget for Parternes aftale (Aftalen). Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalens indhold og såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem indholdet i ordrebekræftelsen og leveringsbetingelserne har ordrebekræftelsen forrang. 

2.1 Behandling af personoplysninger

Som led i kundeforholdet modtager Elleverandøren en række oplysninger om Kunden og kundeforholdet, herunder til brug for kreditvurderingen, gennemførsel af strømleverancen og fakturering. Elleverandøren er berettiget til at videregive oplysningerne til tredjepart, herunder det offentlige i den udstrækning, der er behov for dette samt såfremt Elleverandøren i øvrigt måtte finde det nødvendigt.

De oplysninger, der opbevares af Elleverandøren er identifikationsoplysninger om Kunden samt oplysninger om Kundens forbrugsrelaterede forhold. Elleverandøren behandler ikke kreditkortinformationer, da disse alene er registreret hos betalingsformidleren.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler Elleverandøren oplysninger om den Kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om 1) forhold, der indebærer, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, fx pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller 2) forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Elleverandørens ansatte eller for personer, der varetager Elleverandørens interesser, fx Kundens adfærd, eller 3) øvrige forhold på Kundens ejendom af relevans for afbrydelsen. Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med Kunden. Elleverandøren videregiver oplysninger til Netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem Elleverandøren og Netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Får Elleverandøren kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger Elleverandøren for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service. Får Elleverandøren kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger Elleverandøren for, at politiet underrettes herom.

Kunder kan altid kontakte kundeservice og derigennem få indsigt i hvilke oplysninger vi har om Kunden, samt gøre indsigelser imod enhver registrering, der måtte være foretaget i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Elleverandøren videregiver ikke oplysninger til tredjepart i forbindelse med Kundens skift af leverandør med mindre der eksplicit er givet samtykke hertil.

2.2 Cookies

Elleverandøren anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for kunden.

2.3 Kreditvurdering

Aftalens indgåelse er betinget af, at Kunden kan kreditgodkendes. Som led i vurderingen af dette foretager Elleverandøren en kreditvurdering af Kunden via opslag hos et eller flere kreditoplysningsbureauer 

Det er ligeledes en forudsætning, at Kunden ikke er i restance med tidligere aftaleforhold hos Elleverandøren eller dennes samarbejdspartnere. 

Elleverandøren tager ligeledes forbehold for løbende at foretage kreditvurderinger af Kunden, herunder ved løbende at modtage oplysninger om Kunden fra kreditoplysningsbureauer. Såfremt Elleverandøren har grund til at frygte for Kundens betalingsevne har Elleverandøren ret til at kræve yderligere forudbetaling fra Kunden.

2.4 Flytning

Såfremt Kunden flytter til en ny adresse flytter Aftalen automatisk med til denne adresse, med mindre Kunden opsiger Aftalen i forbindelse med flytningen. Elleverandøren gives i den forbindelse fuldmagt til at indhente al nødvendig information fra Netselskabet til registrering af Elleverandøren som leverandør af el til den nye adresse. 

Prisen for elleverance på den nye adresse (forbrugssted) fastsættes til Elleverandørens pris, der er gældende i det pågældende netområde, som Kunden flytter til. Meddelelse om flytning skal gives til Elleverandøren tidligst 2 måneder og senest 8 arbejdsdage inden flytningen. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering skal Elleverandøren straks underrettes herom, og måleren skal straks aflæses.

2.5 Fortrydelsesret

Ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for Elleverandørens forretningssted kan Kunden træde tilbage fra Aftalen i op til 14 dage fra Aftalens indgåelse (fortrydelsesret). Det er i den forbindelse afgørende, hvornår Aftalen er indgået, ikke hvornår denne træder i kraft. Kunden skal inden udløbet af fortrydelsesfristen utvetydigt afgive en erklæring til Elleverandøren om, at Kunden ønsker at fortryde Aftalen. Tilbagetrædelse kan ske på mail til eller på telefon nummer 7272 7267. Kunden kan vælge at benytte standardformularen i Forbrugeraftalelovens bilag 3. Er meddelelsen afsendt inden fortrydelsesfristens udløb, anses fristen for overholdt.

 1. Forbrug og afregning

3.1 Pris

Alle priser er angivet i danske kroner og inklusive moms. 

Elprisen består af tre elementer; afregning af det faktiske forbrug af el; afregning for transport af el til Netselskabet; og offentlige forpligtelser og afgifter. 

For Fauna Energi A/S Go afregnes det faktiske forbrug af el som Elleverandørens indkøbspris med tillæg af et tillæg til Elleverandøren for at foretage indkøbet på vegne af Kunden. Den faktiske indkøbspris er variabel og afhænger af dagsprisen på tidspunktet, hvor elforbruget sker. Udgiften til transport af el samt offentlige forpligtelser og afgifter gennemfaktureres af Elleverandøren til Kunden uden tillæg af avance for Elleverandøren, hvorefter det afregnes overfor staten og Netselskabet.

For Fauna Energi A/S Friend afregnes en fast abonnementspris med tillæg af det faktiske forbrug af el som Elleverandørens rene indkøbspris uden tillæg. Den faktiske indkøbspris er variabel og afhænger af dagsprisen på tidspunktet, hvor elforbruget sker. Udgiften til transport af el samt offentlige forpligtelser og afgifter gennemfaktureres af Elleverandøren til Kunden uden tillæg af avance for Elleverandøren, hvorefter det afregnes overfor staten og Netselskabet.

Betales regningen ikke til den sidste forfaldsdato, der fremgår af fakturaen, er Elleverandøren berettiget til at opkræve renter og rykkergebyrer i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark. 

Elleverandøren kan ændre prissætningen som følge af løbende ændringer i offentlige afgifter og tillæg, samt ændringer i øvrige rammebetingelser og ændringer i andre udgifter, der viderefaktureres til Kunden. 

Oplysninger om aktuelle priser, afgifter, gebyrer og øvrige tariffer fremgår af www.faunaenergi.dk, og udleveres i øvrigt efter anmodning ved henvendelse til Elleverandøren. Elleverandøren har ret til at regulere priserne i overensstemmelse med afsnit 12.

3.2 Afregning

Elleverandøren afregner Kunden kvartalsvis forud i forhold til Kundens forventede forbrug. Betaling sker via tilmelding til betalingsservice eller automatisk kortbetaling.

Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra Netselskabet baseret på tidligere forbrugsmønstre samt det af Kunden oplyste med udgangspunkt i den til enhver tid gældende pris på el. Der sker en løbende regulering af betalingerne baseret på ændringer i elprisen og det fkatiske forbrug.

Den første regning Kunden modtager fra Elleverandøren kan. være fastsat skønsmæssigt, hvis der ikke er tilgængeligt data fra Netselskabet omkring tidligere forbrug på ejendommen. Er det tilfældet vil der blive korrigeret i forhold til det reelle forbrug, hvorefter a conto faktureringen vil ske på baggrund af disse data. 

Elleverandøren forbeholder sig ret til at foretage korrektioner i forhold til a conto-betalingerne, og samtidig tilrette fremtidige a conto opkrævninger, herunder såfremt forbruget ændrer sig væsentligt eller kreditvurderingen af Kunden ændret sig. 

3.3 Betaling via betalingsservice

Ved tilmelding er Kunden som udgangspunkt tilmeldt betalingsservice. 

Ønsker Kunden ikke at være tilmeldt betalingsservice opkræves et faktureringsgebyr på kr. 29 pr. faktura for udstedelse og håndtering af disse.. 

Kunden kan selv via kunde.faunaenergi.dk se status på, om betalingerne er tilmeldt betalingsservice. 

3.4 Betaling med betalingskort

Ønsker Kunden ikke at anvende betalingsservice kan der i stedet tilmeldes et betalingskort via kunde.faunaenergi.dk. Ved tilmelding af et betalingskort giver Kunden samtykke til, at næste a conto betaling automatisk trækkes fra det tilmeldte betalingskort ved forfald, ligesom afregninger i forbindelse med aflæsning af det faktiske forbrug automatisk bliver trukket fra det tilmeldte betalingskort.

Kunden har pligt til altid at sikre, at kortoplysningerne er korrekte og opdatererede og det er således vigtigt, at Kunden af egen drift sørger for at tilmelde nye kort, hvis de skal anvendes. 

Hvis saldoen på din konto er negativ i mere end syv dage eller med mere end kr. 100 kan Elleverandøren kræve sikkerhedsstillelse ligesom manglende betaling kan anses for væsentlig misligholdelse af kundeforholdet.

3.5 Måling af forbrug

Forbrug af el afregnes på baggrund af data som Elleverandøren modtager fra Netselskabet. Det er Netselskabet, der er ansvarlig for at målingerne er korrekte og Kundens ansvar, at elmåleren aflæses når Netselskabet kræver dette så forbrugsafregning kan ske. 

Både Kunden og Elleverandøren er berettiget til at kontakte Netselskabet, såfremt en af Parterne får mistanke om, at de gennemførte målinger ikke er korrekte eller der er fejl på målerudstyret. Kunden har pligt til straks at kontakte Netselskabet, såfremt der er mistanke om, at der er fejl på udstyret. 

3.6 Ændringer i forbrug

Kunden har pligt til hurtigst muligt at underrette Elleverandøren om forhold, som kan have betydning for Kundens elforbrug. Det gælder eksempelvis, hvis Kunden foretager nye installationer i ejendommen, ændrer til- eller fra elvarme, installerer varmepumper, solceller, ladere til elbiler eller lignende installationer. 

Manglende orientering om forventet ændring af forbruget kan anses som væsentlig misligholdelse af kundeforholdet og føre til, at Aftalen ophæves af Elleverandøren. 

3.7 Modregning

Elleverandøren kan foretage modregning med ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som Kunden måtte have til Elleverandøren eller til selskaber, som Elleverandøren er koncernforbundet med.

 1. Tilslutning til nettet

Det er en forudsætning for Ellevandørens leverance af el til Kunden, at Kunden har en selvstændig aftale om tilslutning til det kollektive elforsyningsnet. Denne aftale er indgået med det lokale Netselskab. Det er Netselskabet, der står for transport af el fra højspændingsnettet til forbrugsstedet.  

I forhold til sit lokale Netselskab skal Kunden især være opmærksom på følgende vilkår:

 • Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendige arbejder på det kollektive elforsyningsnet
 • Kunden skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler, og Elinstallationer på Kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning
 • Er elforsyningen til Kundens ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal Kunden sørge for, at alle elektriske apparater på Kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.
 • Kunden skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet.
 • Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.
 • Kunden skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

Det en forudsætning, at Kunden til enhver tid opfylder sit lokale Netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet, for at Elleverandøren kan overholde sine forpligtelser efter Aftalen og i medfør af disse Leveringsbetingelser.

Elleverandøren har fuldmagt til at repræsentere Kunden i forbindelse med leverandørskiftet over for Energinet.dk og Kundens Netselskab.

 1. Levering og kvalitet

Elleverancen er inklusive balancekraft. Det betyder, at Kunden til enhver tid kan aftage el efter øjeblikkeligt behov. Elleverandøren har dog ret til midlertidigt at ophøre med leverancen i de tilfælde, hvor Netselskabet afbryder forsyningen. Elleverandøren leverer den aftalte energimængde på det overordnede højspændingsnet i Kundens prisområde (øst henholdsvis vest for Storebælt). Elkvaliteten skal opfylde de til enhver tid gældende kvalitetsspecifikationer i Netselskabets betingelser. Kunden underretter Elleverandøren om forhold, der kan have betydning for Elleverandørens levering fx forestående større ændringer i Kundens forbrug, ændring af adresse eller lignende.

 1. Sikkerhedsstillelse

Har Elleverandøren grund til at frygte for Kundens betalingsevne eller -vlije har Elleverandøren ret til at stille krav til Kunden om sikkerhedsstillelse i form af kontant depositum, anfordringsgaranti fra Kundens bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en Leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom Kunden ikke aktuelt er i restance overfor Elleverandøren. 

Kravet om sikkerhedsstillelsens størrelse må ikke overskride Elleverandørens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Elleverandøren kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Se nærmere punkt.10.3.

 1. Misligholdelse

Hvis en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen væsentligt, har den anden Part ret til at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. punkt 10.3 og 10.4.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. Kundens manglende opfyldelse af Elleverandørens krav om sikkerhedsstillelse eller at Kunden ikke længere har en aftale med sit lokale Netselskab. Hvis Kunden misligholder sine betalingsforpligtelser, er Elleverandøren berettiget til at indberette dette til godkendte kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler. Hvis Kundens Netselskab eller den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) afbryder eller begrænser leverancerne til Kunden som følge af forhold, der ikke skyldes Kunden, betragtes dette ikke som misligholdelse af Aftalen.

Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller indledning af gældssanering, skal Elleverandøren straks underrettes herom. Elleverandøren kan i disse tilfælde forlange sikkerhedsstillelse som betingelse for fortsat levering under Aftalen, jf. afsnit 6, dog ikke i forbindelse med rekonstruktionsbehandling, medmindre andet er bestemt ved lov.

 1. Leveringshindringer og force majeure

I tilfælde af leveringshindringer i form af force majeure eller force majeure lignende forhold suspenderes Elleverandørens og Kundens forpligtelser overfor hinanden i henhold til disse betingelser og/eller særskilt aftale, så længe situationen består. 

I henhold til Aftalen anses det som force majeure, såfremt nedenstående – eller lignende – forhold opstår og er af en sådan karakter, at de afholder parten fra at opfylde aftalen såfremt disse forhold er udenfor den pågældende parts kontrol:

 • Såfremt der sker sammenbrud eller skade på elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser, herunder – men ikke begrænset – til krig, demonstrationer, terror, hærværk, ildspåsættelse, brande, naturkatastrofer, ekstraordinære vejrforhold mv. 
 • Sammenbrud eller skade på Elanlæg, der ikke skyldes Netselskabets fejl eller forsømmelser
 • Arbejdsretlige konflikter, herunder – men ikke begrænset til – strejker, lockouter og lignende situationer, umulighed med hensyn til at opnå den nødvendige arbejdskraft eller få de nødvendige maskiner, materialer eller underentreprenører
 • Forsyningsusikkerhed, herunder utilstrækkelig energiproduktion og/eller -import (varemangel)
 • Hacking, It-manipulation eller andre utilsigtede hændelser, som forårsager it- eller kommunikationsnedbrud

Det er ligeledes at anse som force majeure, hvis en part kun ved afholdelse af uforholdsmæssige økonomiske omkostninger kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Leveringsbestemmelserne eller Aftalen. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Elleverandøren ikke opfylde sine forpligtelser efter Aftalen på grund af, at Netselskabet eller Energinet.dk har meddelt force majeure i distributions- og/eller transmissionssystemet, udgør dette forhold tillige force majeure i forholdet mellem Elleverandøren og Kunden.

En force majeure eller force majeure lignende situation skal søges afhjulpet hurtigst muligt og den berørte Part skal straks skriftligt orientere den anden Part om forholdet og oplyse om, hvornår den forventes afhjulpet. 

 1. Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i disse Leveringsbetingelser eller i Aftalen mellem Parterne. 

Elleverandøren er ikke ansvarlig for skade eller tab i forbindelse med fejl og afbrydelser i elnettet, ej heller for leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold. Elleverandøren er endvidere ikke ansvarlig for skade og tab som følge af indskrænkninger eller begrænsninger pålagt af Netselskabet, den systemansvarlige virksomhed (Energinet.dk) eller den nordiske elbørs, Nord Pool.

Elleverandøren er uden ansvar for ethvert indirekte tab Kunden måtte lide, herunder Kundens eventuelle driftstab, avancetab og andre lignende tab, som Kunden matte lide i kraft af, at denne tillige som erhvervsdrivende forsynes med (aftager) elektricitet fra/på den pågældende adresse (forbrugssted), medmindre Elleverandøren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Kunden opfordres til at tegne driftstabsforsikring.

 1. Aftalens løbetid, opsigelse og ophør

10.1 Opsigelse

Med mindre andet fremgår eksplicit af ordrebekræftelsen er der aftalt, at Aftalen er uopsigelig i 5 måneder fra indgåelsen af denne. Herefter kan Aftalen af en part opsiges med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned således at denne tidligst ophører 6 måneder efter indgåelsen.

Ændres Aftalen undervejs i forløbet vil dette automatisk medføre en ny bindingsperiode. 

10.2 Frikøb

Bryder Kunden aftalen med Elleverandøren skal denne betale en engangsbeløb til Elleverandøren på mindst kr. 1.500 til dækning af Elleverandørens omkostninger i forbindelse med afvikling af Aftalen før udløbet af bindingsperioden. 

Elleverandøren er berettiget til at opkræve abonnementsafgifter mv. i den resterende del af bindingsperioden, uanset om Kunden vælger at opsige denne ført tid. 

10.3 Ophævelse af Aftalen

Elleverandøren kan ikke hæve Aftalen om levering af elektricitet til Kunden eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Elleverandøren kan varsle ophævelse af Aftalen om levering af elektricitet til Kunden, såfremt Elleverandøren har stillet krav om sikkerhedsstillelse efter afsnit 6, og sikkerheden ikke er stillet inden for en af Elleverandøren fastsat frist. Leveringsaftalen kan ikke hæves, såfremt der er indgået en anden aftale om sikring af den fremtidige betaling.

Kunden kan ikke kræve levering fra Elleverandøren, hvis Elleverandøren berettiget har hævet Aftalen med Kunden, før Kunden har betalt det beløb, som Kunden skylder for levering af elektricitet.

10.4 Afbrydelse

Elleverandøren kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til Kunden, når Aftalen ophæves. Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis Kunden modtager levering fra en anden elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen afholdes af Kunden.

10.5 Ophør og slutafregning

Elleverandøren sender slutafregning til Kunden senest 6 uger efter aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Elleverandøren flytteafregning til Kunden senest 6 uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Slut- og flytteafregning betragtes som altovervejende hovedregel som endelige saldoopgørelser.

Kundens rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen kan hverken helt eller delvist overdrages uden Elleverandørens forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet er bestemt ved lov. Elleverandøren må uden Kundens samtykke gennemføre sådanne overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter (aktiver og passiver) til en tredjemand, der opfylder betingelserne for at drive elleverandørvirksomhed i Danmark.

 1. Tvister

11.1 Kundeklager

Har Kunden en klage skal kundeservice kontaktes på kundeservice@faunaenergi.dk eller på 7272 7267 Herefter behandler. Elleverandøren tilstræber til enhver tid, at Kunden modtager en klagebehandling af en høj faglig standard og får svar indenfor rimelig tid. 

En klage over en regning medfører ikke, at betalingstidspunktet for regningen udsættes med mindre Kunden modtager en skriftlig bekræftelse fra Elleverandøren på, at det er tilfældet.

Elleverandøren besvarer Kundens henvendelse snarest muligt og uden ugrundet ophold. Hvis Kunden fortsat er utilfreds, eller hvis Kunden ikke har modtaget svar på sin henvendelse inden en måned, kan Kunden klage over Elleverandøren til:

Ankenævnet på Energiområdet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Telefon 4171 5000 post@energianke.dk www.energianke.dk

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

11.2 Lovvalg og værneting | Domstolsprøvelse

Tvister mellem Kunden og Elleverandøren afgøres efter danske retsregler,. Sager mod Elleverandøren med relation til disse Leveringsbetingelser eller Aftalen mellem Parterne anlægges som udgangspunkt ved Københavns Byret. Kunden kan dog sædvanligvis vælge at anlægge sag mod Elleverandøren ved sit eget hjemting, jf. nærmere Retsplejelovens § 244, jf. § 245, stk. 2.

 1. Ændringer

Elleverandøren forbeholder sig retten til at ændre i de oplysninger, som Elleverandøren i medfør af Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, jf. § 9, stk. 2, skal give til Kunden inden Aftalens indgåelse.

Elleverandøren forbeholder sig endvidere ret til ensidigt at ændre disse Leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for Kunden iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Elleverandøren informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for Kunden ved individuel kommunikation.

Ønsker Kunden ikke at fortsætte Aftalen på ændrede vilkår, kan Kunden ophæve Aftalen.